Terms and conditions

Algemene Voorwaarden Akademia B.V.
19 december 2012
Algemene Voorwaarden Akademia B.V.
1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Akademia B.V. (Akademia of de club).
2. Verantwoordelijkheden Akademia
Akademia draagt zorg voor het verzorgen van de in het rooster opgenomen trainingen door trainers met gedegen vakkennis en het in goede staat en hygiëne houden van de accommodatie, de aanwezige apparatuur en de faciliteiten van de club.
3. Lidmaatschap
3.1 Akademia biedt de keuze uit lidmaatschaps-overeenkomsten met een verschillende minimale duur.
3.2 Een lidmaatschapsaanbod van Akademia is van kracht gedurende een door Akademia aangegeven termijn. In het geval geen termijn is gesteld, blijft het aanbod gedurende 1 week van kracht.
3.3 Lidmaatschapsovereenkomsten tussen een lid en Akademia kunnen alleen online of door ondertekening van een inschrijfformulier in de club worden aangegaan. Lidmaatschapsovereenkomsten kunnen alleen op dezelfde wijze worden beëindigd als waarop de lidmaatschapsovereenkomst is aangegaan (in geval van een online lidmaatschap is dit per email), met dien verstande dat beëindiging in alle gevallen in de club kan plaatsvinden door ondertekening van een opzegformulier.
3.4 Het lidmaatschap gaat in op de inschrijfdatum als door het lid aangegeven op het inschrijfformulier.
3.5 Indien het lidmaatschap niet minimaal één maand voor afloop van de gekozen minimale lidmaatschapsduur conform artikel 3.3 wordt opgezegd, wordt het lidmaatschap automatisch voor onbepaalde duur verlengd. De aldus verlengde lidmaatschaps- overeenkomst kan te allen tijde conform artikel 3.3 worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
3.6 Tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap is niet mogelijk. Dit is slechts anders in geval van verhuizing waardoor de afstand tot de club meer dan 10 kilometer wordt van de club (per fiets volgens Google Maps). In voornoemde gevallen dient het lidmaatschap met een opzegtermijn van één maand conform artikel 3.3 te worden opgezegd met overlegging van bewijs van verhuizing.
3.7 Het lidmaatschap is strikt persoonlijk. Overdracht van het lidmaatschap is alleen mogelijk na toestemming van
Akademia.
3.8 In geval van langdurige blessure of
ziekte kan het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van zes maanden, worden stopgezet. Stopzetting is alleen mogelijk na het overleggen van een doktersverklaring of ander aannemelijk bewijs en kan niet met terugwerkende kracht. In geval van stopzetting wordt de einddatum van het lidmaatschap verlengd met de duur van de tijdelijke stopzetting en wordt de financiële verplichting met de duur van de stopzetting opgeschort. Afwezigheid in verband met studie, stage, werk of vakantie geeft geen recht op stopzetting van het lidmaatschap als bedoeld in dit artikel.
4. Lidmaatschapspas en lockerslot
4.1 Het is alleen mogelijk om gebruik te maken van de club op vertoon van een geldige lidmaatschapspas.
4.2 Bij aanvang van het lidmaatschap ontvangt het lid aan de receptiebalie van de club een lidmaatschapspas en een lockerslot. De lidmaatschapspas is strikt voor persoonlijk gebruik en blijft eigendom van Akademia.
4.3 Verlies of diefstal van de lidmaatschapspas dient terstond aan Akademia gemeld te worden, in welk geval Akademia 10 bij het lid in rekening zal brengen voor een nieuwe lidmaatschapspas.
4.4 In geval van misbruik van de lidmaatschapspas is Akademia gerechtigd om het lid de toegang tot de club te ontzeggen.
4.5 In geval van verlies van het lockerslot dient het lid een nieuw lockerslot aan te schaffen bij Akademia.
5. Clubreglement
5.1 Bezoekers van de club dienen de clubregels van Akademia te respecteren en zich dienovereenkomstig te gedragen. Het clubreglement kan worden opgevraagd bij de receptie van de club en is gepubliceerd op de website van Akademia (www.akademiatraining.nl).
5.2 Het clubreglement maakt onderdeel uit van de
lidmaatschapsovereenkomst.
5.3 Akademia is gerechtigd om een lid de
toegang tot de club te ontzeggen en/of het lidmaatschap van het lid met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen, indien een lid de clubregels niet in acht neemt.
6. Openingstijden
Akademia is bevoegd om:
(i) de openingstijden van de club
tijdelijk of blijvend te wijzigen;
(ii) de club te sluiten tijdens
algemeen erkende feestdagen;
en
(iii) de club voor reparatie en
onderhoudswerk voor maximaal 1 dag te sluiten; in welk geval geen recht op restitutie van lidmaatschapsgeld ontstaat.
7. Lidmaatschapsgeld
7.1 Het lidmaatschapsgeld dient door het lid via een door het lid goedgekeurde automatische incasso op maandbasis bij vooruitbetaling te worden voldaan, dan wel in één keer per pin voor de gehele lidmaatschapsduur te worden betaald.
7.2 Het lid dient zorg te dragen voor probleemloze betaling.
7.3 Betaling door een lid dient uitsluitend te geschieden in euro.
7.4 Bij het aangaan van de lidmaatschapsovereenkomst dient een lid een eenmalig bedrag aan inschrijfkosten te voldoen.
7.5 Indien een incasso wordt gestorneerd is Akademia gerechtigd een bedrag van 5 aan administratiekosten in rekening te brengen om het verschuldigde lidmaatschapsgeld alsnog te incasseren.
7.6 Indien het verschuldigde lidmaatschapsgeld na de derde en laatste herinnering niet binnen 3 dagen na dagtekening is bijgeschreven op de rekening van Akademia, zal Akademia de vordering uit handen geven aan haar incassobureau. Alle daaraan verbonden buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van het lid. Tevens zal het lid vanaf deze datum wettelijke rente verschuldigd zijn.
Na het verstrijken van 3 dagen na dagtekening van voornoemde herinnering zijn alle opeisbare maar nog niet volledig betaalde lidmaatschapstermijnen, alsmede alle voor de resterende duur van het lidmaatschap nog niet opeisbare termijnen direct opeisbaar en dienen binnen 30 dagen door het lid te worden voldaan.
Indien Akademia overgaat tot incasso zoals hierboven beschreven, is het lid niet gerechtigd gebruik te maken van de club alvorens alle door Akademia in rekening gebrachte kosten volledig zijn voldaan.
7.9 Alle prijzen zijn inclusief BTW. Akademia is te allen tijde gerechtigd om haar prijzen aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.
7.10 Akademia is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de lidmaatschapsprijs te indexeren met maximaal 3%.
8. Studentenkorting
8.1 Akademia biedt korting op haar abonnementen aan studenten. Een lid dient door vertoon van een studentenkaart aan te tonen dat hij of zij in aanmerking komt voor deze
7.7
7.8
Algemene Voorwaarden Akademia B.V. 19 december 2012
korting. Alle wijzigingen die van invloed zijn op de toekenning van de korting dienen door het lid zo spoedig mogelijk aan Akademia meegedeeld te worden.
8.2 Het bewijs dat het lid in aanmerking komt voor de korting dient aan het einde van elke aaneengesloten periode van zes maanden opnieuw te worden geleverd, dan wel op eerste verzoek van Akademia. Als het lid binnen veertien dagen na het verzoek van Akademia of het verstrijken van de genoemde periode van zes maanden nalaat het bewijs te leveren, vervalt de korting en zal het reguliere tarief in rekening worden gebracht. Dit geeft het lid niet het recht om het lidmaatschap te beëindigen.
8.3 Korting wordt niet met terugwerkende kracht verleend.
9. The Coffee Company
9.1 Akademia beschikt niet over een eigen horecagelegenheid. Leden van Akademia kunnen op eigen kosten gebruik maken van de naastgelegen Coffee Company.
9.2 Akademia en the Coffee Company zijn onafhankelijke ondernemingen die niet aan elkaar zijn gerelateerd.
9.3 De openingstijden van the Coffee Company kunnen afwijken van de openingstijden van Akademia.
10. Bedrijfsfitness Nederland
10.1 Akademia is aangesloten bij Bedrijfsfitness Nederland (BFNL). Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op deelnemers van BFNL die via het Nationaal Bedrijfsfitness Plan bij Akademia trainen, met inachtneming van de in artikel 10.2 genoemde aanpassingen.
10.2 Voor deelnemers van BFNL geldt dat: (i) in afwijking van artikel 3.1 van
deze algemene voorwaarden, gekozen kan worden uit een lidmaatschap met een duur van 6 of 12 maanden;
(ii) in afwijking van artikel 3.4 van deze algemene voorwaarden, lidmaatschappen via BFNL worden aangegaan, gewijzigd c.q. beëindigd;
(iii) in afwijking van artikel 3.5 van deze algemene voorwaarden, indien het lidmaatschap niet één maand voor de einddatum schriftelijk wordt opgezegd, het lidmaatschap na afloop van de gekozen contractsduur automatisch wordt verlengd met een zelfde periode;
(iv) in afwijking van artikel 3.6 van deze algemene voorwaarden, tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap slechts mogelijk is in geval van medische gronden of verhuizing buiten een straal van 7,5 kilometer van de club. In voornoemde gevallen dient
het lidmaatschap schriftelijk te worden opgezegd met overlegging een doktersverklaring c.q. een bewijs van inschrijving in de nieuwe gemeente via de werkgever van de betreffende deelnemer;
(v) in afwijking van artikel 7.1 van deze algemene voorwaarden, het lidmaatschapsgeld via de werkgever van de betreffende deelnemer aan BFNL wordt betaald en BFNL het lidmaatschapsgeld voor de gehele lidmaatschapsduur in één keer aan Akademia betaalt;
(vi) in afwijking van artikel 12.4 van deze algemene voorwaarden, veranderingen van de bij inschrijving verstrekte persoonlijke gegevens (waar- onder adreswijziging of wijziging van bank gegevens) tijdig door de deelnemer aan de werkgever dienen te worden doorgegeven.
11. Aansprakelijkheid
11.1 Akademia en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van enig voorwerp, noch voor enig lichamelijk letsel of ongeval van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Akademia of haar leidinggevenden.
11.2 Een lid is aansprakelijk voor de door hem c.q. haar veroorzaakte schade aan de eigendommen van Akademia.
11.3 Akademia is nimmer aansprakelijk voor schade, indien en voor zover deze schade een bedrag beloopt dat hoger is dan het bedrag waarop Akademia onder haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak kan maken.
12. Identificatie, privacy en persoonsgegevens
12.1 Akademia is gerechtigd nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen en bezoekers van de club te allen tijde te verzoeken om identificatie teneinde het lidmaatschap te verifiëren.
12.2 De persoonlijke gegevens van de leden worden strikt vertrouwelijk behandeld en zijn alleen voor eigen gebruik van Akademia.
12.3 Persoonlijke gegevens van de leden worden in een ledendatabase opgenomen en gebruikt voor het beheer van het ledenbestand, voor het verlenen van de aangeboden diensten of het verstrekken van gevraagde informatie (onder meer via e-mail) en om - met toestemming van een lid - te informeren over nieuwe producten en diensten.
12.4 Veranderingen van de bij
inschrijving verstrekte persoonlijke gegevens (waar-onder adreswijziging of wijziging van bank gegevens) dienen tijdig aan Akademia te worden doorgegeven.
12.5 Kosten die Akademia moet maken om gewijzigde persoonsgegevens te achter-halen komen voor rekening van het lid.
13. Wijzigingen
13.1 Akademia is te allen tijde gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen, alsmede de lesindeling, openingstijden en tarieven.
13.2 Wijzigingen van de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist.
13.3 Een lid is gerechtigd zijn lidmaatschap met ingang van de datum waarop de wijziging van kracht wordt te beëindigen indien de betreffende wijziging ten nadele van het lid is en het lid de betreffende wijziging niet wenst te accepteren. Een beëindiging zoals bedoeld in dit artikel dient plaats te vinden door middel van een schriftelijke opzegging en dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Akademia te zijn ontvangen.
13.4 De in artikel 13.3 genoemde beëindigingsmogelijkheid geldt niet
in geval van (i) wijzigingen bedoeld in artikel 7.10, (ii) wijzigingen die voortvloeien uit de wet (waaronder de wijzigingen genoemd in artikel 7.9) en (iii) wijzigingen die een beëindiging niet rechtvaardigen.
13.5 Akademia behoudt zich het recht voor het totaal aantal ingeschreven leden te beperken.
14. Overig
14.1 Wanneer één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of onwettig is blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
14.2 Op alle door Akademia gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
14.3 De bevoegde rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van (de uitvoering van) enige overeenkomst tussen Akademia en een lid.


Loading, please wait...
Loading, please wait...
Saving......
Saving......